MR

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Omdat beslissingen genomen door de directie van de school veelal gevolgen hebben voor leerlingen, personeel en ouders, is het belangrijk dat die geledingen mee kunnen praten over het beleid van de school. Daarom vormen personeelsleden én ouders samen de MR van de Fakkel.

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden maakt de MR gebruik van haar instemmings-, advies- en initiatiefrecht op instemming en advies zoals dit in de Wet medezeggenschap scholen is geregeld.

De algemene taken van de MR zijn het toetsen van het beleid, spreekbuis en klankbord zijn, signaleren meeluisteren, meepraten en meebeslissen met de schoolleider.

Dit doen we door:

  • Gevraagd en ongevraagd mee te denken en adviseren bij ontwikkelingen ten aanzien van het onderwijsklimaat voor de kinderen, de werkomstandigheden voor het personeel en de betrokkenheid van de ouders binnen het onderwijs.
  • Gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen te doen.
  • Toe te zien op transparante en gezonde financiën vanuit het oogpunt van de continuïteit van de school.
  • Zichtbaar en toegankelijk te zijn zijn voor alle partijen, zijnde ouders, directie en personeel.

De leden van de MR zijn:

Gerjan Botter, Matthea Vrijmoeth, namens de ouders;

Miranda Boeringa, Cobi Alberts, namens het personeel van De Fakkel.

Heeft u vragen of onderwerpen die u met de MR wilt delen, dan kunt u contact met ons opnemen via: mrdefakkel@hannahscholen.nl.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR.