Klachtenregeling

Klachtenregeling
Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuursleden of om vrijwilligers, mensen die bij school betrokken zijn hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Natuurlijk (en gelukkig) kunnen heel wat problemen en probleempjes door de school zelf worden opgelost. De contactpersoon van school heeft hierin een taak, in de meeste gevallen na afstemming met de directeur. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon
worden ingeschakeld. Was het klachtrecht vroeger beperkt tot (vermoedelijke)
ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer, nu is dat verbreed tot de terreinen van o.a.
machtsmisbruik en onderwijskundige klachten.

Werkwijze
Als iemand niet tevreden is over iets, dan kan hij naar diegene toegaan die daar direct bij
betrokken is. Bijvoorbeeld de leerkracht, de directeur of een bestuurslid. Als het probleem
niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon van de school. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt daar zo nodig bij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten
dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
Een belangrijk deel van de taak van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon ligt in de preventieve sfeer. Samen werken aan de veiligheid op de scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De contactpersonen van de vereniging en de
vertrouwenspersoon komen daartoe ook een aantal keren per jaar bij elkaar.

Namen en adressen en klachtenregeling
De namen en adressen van de contactpersonen kunt u hieronder vinden.
De algemene klachtenregeling is te lezen op de site www.vgpodeoosthoek.nl

De contactpersoon op onze school is Jacolien Achterberg. Kinderen kunnen
(anoniem) aangeven als zij ergens mee zitten. Dit kan door middel van een brievenbus die in de hal, naast de personeelskamer, hangt.

Anti-pestcoördinator en coordinator Sociale Veiligheid is Geert van der Beek.

De vertrouwenspersoon van onze school is Johan de Jong. Wilt u als ouder van onze school zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon dan kunt u bellen met:
Johan de Jong en / of Eefje Brandsen
Johan de Jong
T 06-33141371
E jdejong@centraalnederland.nl
Eefje Brandsen
T06-33141362
E ebrandsen@centraalnederland.nl

Beiden zijn werkzaam bij Centraal Nederland. Hoofdkantoor in Nunspeet.
Centraal Nederland hoofdkantoor
Postbus 233, 8070 AE Nunspeet.
T 0341 – 27848

Klachtencommissies
Het adres van de commissie van beroep voor beroepszaken van personeel is:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Vertrouwensinspecteur
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld is er een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs.
T 0900-1113111

Meldpunt Kindermishandeling:
Voor anonieme meldingen van (kinder-)mishandeling kunt u contact opnemen met het Veilig Thuis Twente.
www.veiligthuistwente.nl
Tel: 0800-2000